advokátní kancelář

AdresaAdvokátní kancelář
JUDr. Karel Baumruk
Jungmannova 321
339 01 Klatovy III
od 1.1.2023 sídlíme na nové adrese
Tel.(+420) 376 323 829
Fax(+420) 376 323 829
Záznamník(+420) 376 323 829
Mobil(+420) 777 612 719
 (+420) 775 733 893
Emailbaumruk@akbaumruk.cz
URLhttp://www.akbaumruk.cz

Odměna za právní služby se stanoví dohodou jako smluvní anebo advokátovi přísluší tzv. mimosmluvní odměna, její výše je stanovena podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní odměna je ujednáním mezi advokátem a klientem o částce, za níž bude právní služba poskytnuta, anebo o způsobu jejího určení. Tento způsob odměny se používá při poskytování právních služeb po delší dobu a v různých věcech, přičemž většinou je sjednána pevná měsíční odměna za všechny právní služby poskytnuté v daném kalendářním měsíci. Smluvní odměna je výhodná zejména u podnikatelů.

Mimosmluvní odměna přísluší advokátovi v případě, kdy chybí ujednání o smluvní odměně, a její výše se stanoví podle sazby za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal. Jednotlivé úkony právní služby jsou vyjmenovány v § 11 advokátního tarifu.

Kromě odměny, a to platí jak v případě smluvní tak i mimosmluvní odměny, náleží advokátovi náhrada hotových výdajů, které vynaložil při poskytování právních služeb, zejména za soudní či jiné poplatky, cestovné, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie, a dále náhrada za promeškaný čas. Pokud se jedná o hotové výdaje, účtuje naše advokátní kancelář v souladu s advokátním tarifem částku 300,- Kč jako paušální náhradu za vnitrostátní poštovné, přepravné a telekomunikační poplatky, a tato částka náleží ke každému úkonu právní služby. Ostatní výdaje buďto hradí přímo klient (soudní poplatky) anebo jsou klientovi přeúčtovány ve výši, v jaké byly advokátem zaplaceny.

V případě úspěchu ve sporu soud ukládá povinnost straně, která nebyla ve sporu úspěšná, aby nahradila úspěšné straně náklady, které jí v souvislosti s vedením sporu vznikly. Klient se tak může v úspěšném sporu domoci zaplacení nákladů, které vynaložil na poskytnutou právní pomoc. Výše částky, kterou soud úspěšnému účastníkovi přizná, je určena podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Výše vynaložených nákladů na právní služby by tak měla korespondovat s výší odměny stanovené soudem.

Vzhledem k tomu, že advokát je plátcem DPH, zvyšuje se odměna za právní služby a hotové výdaje o daň z přidané hodnoty, kterou mohou klienti-plátci DPH uplatnit jako daň na vstupu.

Výše nákladů sporu je vždy s klientem projednána předtím, než advokát převezme právní zastoupení, aby se klient mohl rozhodnout, zdali bude mít zájem o právní služby či nikoliv.

TOPlist